ประวัติโรงเรียน                                 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๒๗  วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  พระอธิการวิเชียร ชินทตฺโต พร้อมทั้งคณะสงฆ์ และคณะกรรมการวัดอิสาณ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาประเภทสามัญศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๑   สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖   และ โดยเปิดรับสมัครสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  มีพระอธิการวิเชียร  ชินทตฺโต เป็นผู้รับใบอนุญาต   

มีนายบุญถึง ประเมินมงคลกุล เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนโดย นายบุญถึง  ประเมินมงคลกุล ได้ลาออกจากผู้อำนวยการโรงเรียนและแต่งตั้งให้ นายบุญรอด  ไก่แก้ว   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแทนตั้งแต่ วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๔  เป็นต้นมา

               ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ จัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖