กิจกรรมเนื่องใน วันมาฆบูชา

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ได้ร่วมกันอาราธนาศีล และรับฟังธรรมะ จากพระคุณเจ้าเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีหลักคำสอนที่สำคัญคือโอวาทปาฎิโมกข์ “ละชั่ว ทำดี และทำจิตใจของตนให้ผ่องใส” หลังจากนั้น ก็ได้ร่วมเดินเวียนเทียน โดยยึดหลักเดินเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย

“วันมาฆบูชา” เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง มีเหตุการณ์สำคัญอย่าง จาตุรงคสันนิบาต ที่แปลว่า การประชุมด้วยองค์ 4 เกิดขึ้น ได้แก่
1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆ องค์
4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ
โอวาทปาฎิโมกข์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสรุป คือ”การละความชั่วทั้งปวง , ทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจของตนให้ผ่องใส “