แนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ)

ในการประชุมครั้งนี้

Read more

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

6. ข้อปฏิบัติในสถานศ

Read more