รร. อิสาณโกศลศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถานบัน นักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รุ่น“๑๓” โดยมีพระครูวชิรธรรมารม เจ้าอาวาสวัดอิสาณ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิสาณโกศสศึกษา เมตตามาเป็นประธานในพิธี นายบัวทอง อดิดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นกำลังใจให้เกียรติแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ และเพื่อประสานความรัก ความผูกพันระหว่าง ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษาให้แน่นแฟ้น มั่นคง ยืนยาวยิ่งขึ้น

“ขอให้นักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษา มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด มีแรงบันดาลใจให้กระทำสิ่ง ดีๆ และประสบความสำเร็จที่พึ่งประสงค์ทุกประการ”