แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

6. ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา
          1. คัดกรองวัดไข้

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษามีมาตรการในการคัดกรองวัดไข้นักเรียน ครู บุคคลทางการศึกษา และบุคคลภายนอกทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน ได้แก่ การตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ การสังเกตอาการและสอบถามความเสี่ยง (มีไข้/ไอ/มีน้ำมูก/เจ็บคอ/หายใจ ลำบาก/เหนื่อยหอบ/ไม่ได้กลิ่น/ไม่รู้รส) นอกจากนี้ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษายังมีมาตรการเพิ่มเติมอีกก็คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร Social Media ต่าง ๆ ทุกช่องทาง เพื่อแจ้งให้นักเรียนที่มี การเดินทางไปต่างจังหวัดให้กลับมาอยู่ภายในภูมิลำเนาของตนเองก่อนเปิดเรียน 14 วัน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอีดทางหนึ่ง

2. สวมหน้ากาก
          นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษาทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา โดยโรงเรียน ได้จัดเตรียมหน้ากากผ้าให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วย เพื่อเป็นการดูแล ด้านความปลอดภัยในเบื้องต้น

3. ล้างมือ
          นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ามาในโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษาทุกคนจะต้อง ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ก่อนเข้าสู้โรงเรียน มีการเตรียมจุดสำหรับให้บริการเจลแอลกฮอล์บริเวณ ทางขึ้นอาคารเรียน หน้าห้องเรียน มีจุดบริเวณสำหรับล้างมือด้วยสบู่บริเวณห้องน้ำ ทางเข้าโรงอาหาร อย่างทั่วถึง

4. เว้นระยะห่าง
          โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษามีการจัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 – 2 เมตร ทั้งโต๊ะเรียนในห้องเรียนซึ่งเป็นห้องเรียนประจำรองรับจำนวนนักเรียน 20 คน ต่อห้อง ที่นั่งรับประทานอาหารในโรงอาหารมีการติดสติกเกอร์ระบุตำแหน่งในการนั่งรับประทานอาหาร รวมทั้งจุดสำหรับรอซื้ออาหารและจุดสำหรับยืนเข้า แถวหน้าเสาธง

5. ทำความสะอาด
          โรงเรียนมีการทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนเป็นประจำ เช็ดถู ทำความสะอาดพื้นที่ที่สัมผัสต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน ทั้งอุปกรณ์กีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

6. ลดแออัด
          โรงเรียนมีการดำเนินการลดความแออัด การจัดพื้นที่การทำกิจกรรมให้มีระยะห่าง ห้องเรียนมีการเปิด ประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ฯลฯ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มในการพักรับประทานอาหารกลางวันในแต่ละวัน