การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

นายบัวทอง อดิดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference
โดยมี  นายถิระ บุญศักดาพร รองศึกษาธฺิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน