แนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ)

ในการประชุมครั้งนี้ นำโดยท่าน ศน.มัญชุสา ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ได้มาแนะนำ แนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ) 
รวมถึงแนวทางการการพัฒนาทักษะทักษะทั้ง 3 ด้าน เพื่อร่วม MOU กับสถานบันต่าง ๆ ต่อไป