แบบเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

           29/6/65 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา แบบเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทาง IFTE 

       ขอขอบคุณ ผอ.อดุลย์ สุขิตรัมย์ และศน.รัตนาภรณ์ ไตรศร ที่ได้มาแนะนำแนวทางที่ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา