เตรียมความพร้อม

7/6/66 ขอขอบคุณ ศน.มัญชุศา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มาตรวจเยี่ยม ติดตามนิเทศก์ และให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แด่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน