แนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ)

ในการประชุมครั้งนี้

Read more